Students Drilling reps on the ground

Schedule

Weekly Schedule

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Brazilian Jiu Jitsu11:30AM
Mini Ninjas5:30PM
Kids Brazilian Jiu Jitsu6:30PM
Brazilian Jiu Jitsu7:30PM
Open Gym8:30PM