Students Drilling reps on the ground

Schedule

Weekly Schedule

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Thai Boxing6:00AM
Brazilian Jiu Jitsu11:30AM
Kids Brazilian Jiu Jitsu6:30PM
Brazilian Jiu Jitsu7:30PM
Open Gym8:30PM

Proud affiliate of Start Brazilian Jiu Jitsu Association

121 85th Ave NWCoon Rapids, MN
© 2020 Twin Cities Brazilian Jiu Jitsu.